Forbrugsregnskab og Corona

forbrugsregnskab og corona - udskudt frist for forbrugsregnskaber

Forbrugsregnskab og Corona – Nye midlertidige frister

Nye midlertidige frister for dit forbrugsregnskab i forbindelse med Corona-tiderne.

Folketinget har som følge af den nuværende situation omkring Corona Virus valgt at udskyde fristerne for aflæggelse af forbrugsregnskaber i lejeforhold. Læs mere om her hvad det betyder for dig!

Forlængelse af frist for dit forbrugsregnskab i lejeloven i forb. med Corona

Lejeloven indeholder bestemmelser om, hvornår en udlejer, der leverer forbrug til lejemålet (el, vand og varme) skal udarbejde og aflevere forbrugsregnskab til lejeren.
Der skal laves forbrugsregnskab, fordi der er tale om ydelser udover huslejen. Derfor skal udlejer dokumentere, at den aconto indbetaling, som lejeren (du) indbetaler, modsvarer de udgifter der er anvendt til el, vand og varme i lejemålet.
I lejelovens § 43, stk. 1, 1. pkt. er der en frist for udlejer til at aflægge forbrugsregnskab til ”senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb”. Der er dog – hvor der er tale om leverancer
fra forsyningsselskaber (fjernvarme mm) – en frist på 3 måneder efter, at udlejer har fået endelig afregning fra forsyningsselskabet.
Det er således denne frist for forbrugsregnskab, der ifølge den midlertidige lov – som følge af corona virussen – udskydes til til 4 oktober 2020.
Denne forlængelse af fristen omfatter alle forbrugsregnskaber, der skulle være kommet frem til lejer i perioden fra 4. april 2020 til og med d. 3. oktober 2020.

Hvad betyder det for dig?

Såfremt du fra din udlejer skulle have modtaget dit forbrugsregnskab efter d. 4 april 2020, så har udlejer altså en frist til d. 4. oktober 2020 til at udarbejde forbrugsregnskabet og sende dette til dig for at opfylde lejelovens frister.
Dette er begrundet med, at der for en del lejemåls vedkommende skal ske en fysisk aflæsning – i lejemålet – af forbrugsmålerne, der pga. den nuværende situation ikke kan finde sted.
Derfor er det en nødvendighed, at der laves en aftale om at udskyde fristen.

Hvis udlejer ikke udarbejder forbrugsregnskab senest d. 4 oktober 2020

Såfremt udlejer ikke udarbejder et regnskab over forbruget senest d. 4 oktober 2020, hvor fristen er udsat til, har lejeren mulighed for efter reglerne i lejeloven at stoppe a conto
indbetalingerne af forbrug til udlejer.
Dette kan lejer dog først gøre, når der er gået mere end 2 måneder fra det tidspunkt, hvor udlejer skulle have udarbejdet regnskabet. Det vil så sige, at lejer stoppe a conto betalinger af
forbrug, hvis udlejer ikke har lavet forbrugsregnskab senest d. 4 december 2020.

Lejer kan så tilbageholde a conto betalingerne indtil det tidspunkt, hvor udlejer har lavet et regnskab – uanset, hvor lang tid der går.
Lejer bør dog sende en underretning (skriftlig) til udlejer, når lejer agter at stoppe betalinger af aconto forbrug for at sikre sig, at udlejer ikke kan ophæve lejeforholdet.
I den forbindelse skal det bemærkes, at udlejer har mistet retten til at kræve efterbetaling af lejer, hvis regnskabet udarbejdes og sendes for sent til lejer. Har udlejer således et beløb
tilgode hos lejer, og har lejer ikke et (korrekt) forbrugsregnskab d. 4 oktober 2020, så vil lejer ikke kunne forpligtes til at efterbetale, hvis der er betalt for lidt a conto.

Hvis udlejer aldrig har lavet et regnskab ang. forbrug

I de tilfælde, hvor udlejer ikke har lavet noget forbrugsregnskab undervejs i lejemålet, og hvor udlejer ikke vil fremlægge et regnskab og heller ikke vil sende dokumentation for forbruget, så kan lejeren rent faktisk ende med at få alle sine a conto betalinger retur fra udlejer. Dog kun hvis sagen indbringes for huslejenævnet.
Der er flere landsretsafgørelser, der er kommet frem til dette resultat, og hvor lejere har fået store beløb tilbagebetalt af udlejeren.

Gratis hjælp til spørgsmål og tvister ang. dit forbrugsregnskab

Har du spørgsmål eller ønsker du hjælp i en sag ang. forbrugsregnskab og midlertidige frister i lejeloven, er du velkommen til at kontakte mig herom.
Min hjælp er gratis! Kontakt mig på 97 95 18 33 eller på kontakt@lejeraadgivning.dk

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg